آموزش ریاضی منطقه بهنمیر استان مازندران

خبری که تاریخ مصرفش نزدیک به اتمام است اما محتوای آن جالبه

گروه آموزشی ریاضی استان قزوین

یکی از برنامه های پایگاه کشوری کیفیت بخشی  فرایند درس ریاضی (متوسطه اول)، ارتقای مهارتهای معلمان در آموزش ریاضی مبتنی بر حل مسئله می باشد.

از اهداف کیفی این برنامه، توسعه توانمندیهای معلمان در حوزه یاددهی-یادگیری با تاکید بر حل مسئله، آشنایی معلمان با نظریه های آموزش ریاضی در حل مسئله ، کاربرد عملی آنها در کلاس درس ، دانش افزایی و اشاعه تجربیات معلمان می باشد.

از اهداف کمی این برنامه، برگزاری آزمون آن لاین در یک مرحله کشوری می باشد.

سعی شده منابعی را که می تواند در راستای نیل به این اهداف مفید باشد،در این قسمت قرار گیرد .

 منابعی که با علامت سه ستاره مشخص شده ، منابع اصلی آزمون آن لاین هستند که از طرف پایگاه کشوری کیفیت بخشی درس ریاضی تعیین گردیده است.

برای دریافت هر مقاله، روی لینک مربوطه کلیک کنید.

***مقاله تدریس به روش حل مساله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن(مقاله منتخب کشوری آزمون آن لاین حل مساله)***

- حل مساله در آموزش ریاضی: روندها و پیشرفت های اخیر

- حل یک مسئله از هندسه به روش پولیا

آموزش هنر مسئله حل کردن

 بررسی تاثیر فوری و تداومی آموزش راهبردی خودتنظیمی بر خودتنظیم گری و حل مسئله ریاضی 

 - پولیا،حل مساله و آموزش

-*** آموزش رهیافت های حل مساله (مقاله منتخب کشوری آزمون آن لاین)***

-***آموزش حل مساله ریاضی: تحقق یک چشم انداز ،مروری بر ادبیات تحقیق (مقاله منتخب کشوری آزمون آن لاین) *** 

 - حل مساله در کلاس های درس ریاضی ژاپن

- استفاده از شطرنج به عنوان ابزاری برای ارتقای توانایی حل مساله ریاضی

- ***بررسی تطبیقی آموزش فرایند حل مساله در برنامه درسی آموزش ریاضی دوره متوسطه کشورهای آمریکا،استرالیا،ژاپن،سنگاپور و ایران (مقاله منتخب کشوری آزمون آن لاین) ***

کتاب(mathematical problem solving)

- کتاب(mathematical problem solving  schoenfeld)

- آموزش هنر حل مسئله

انیمیشن ریاضی و....(منبع از تلگرام 8و7و9

ریاضی 7و8و9، با هم بدانیم, [۲۶.۱۲.۱۵ ۱۴:۰۳]

http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/
http://www.genmagic.net/educa/
http://www.tedantalya.com/bde/2sinif.html
http://www.derslerim.com/
http://www.fenci.gen.tr/
http://agora.xtec.cat/ceipmdnuria/moodle/course/view.php?id=26&section=8
http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/
http://www.henryanker.com/
http://escolovar.org/
http://www.kidsmathgamesonline.com/
http://www.softschools.com/language_arts/phonics/games/
http://www.primarygames.co.uk/
http://www.games4math.com/
http://www.oswego.org/
http://www.mathplayground.com/
http://www.primaryresources.co.uk/science/science.htm
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php/games/slopeLaser.swf
http://www.sheppardsoftware.com/
http://www.sawyersvalleyps.wa.edu.au/rainforest/
http://gendas.e-derslerim.com/dersler/3-mat/
http://www.mathsisfun.com/
http://www.akidsheart.com/math/mathgames/mathgames.htm
http://www.smarttutor.com/free-resources/free-math-lessons/
http://www.math10.com/en/math-games/games/addition/games-addition-machine.html
http://www.fun4thebrain.com/