X
تبلیغات
رایتل

آموزش ریاضی منطقه بهنمیر استان مازندران

خانه ریاضی چیست؟

خانه ریاضیات چیست؟
به‌ مناسبت‌ سال‌ جهانى‌ ریاضیات‌ سال ‌۱۳۷۹(سال‌ ۲۰۰۰)طرحى‌ در ستاد ملى‌ سال‌ جهانی ریاضیات‌ کشور به‌ تصویب‌ رسید به‌ نام‌ «خانه‌ ریاضیات‌»، که‌ ‌هدف‌ ‌از ‌آن‌ ‌ایجاد فضایى‌ مناسب‌ بر‌ا‌ى‌ ‌انجام‌ کار گرو‌هى‌ و نیز ‌آموزش‌‌ها‌ى‌ جانبى‌ بود که‌ ‌این‌ طرح‌ ‌اولین‌ بار در سال‌ ۱۳۷۷ در شهر
‌اصفهان‌ و سپس‌ در بیش‌ ‌از دو‌ازده‌ شهر دیگر کشور ر‌اه‌‌اند‌از‌ى‌ شد. خانه‌ ریاضیات‌ نهاد‌ى‌ ‌است‌
‌غیردولتى‌ و ‌غیر‌انتفائى‌، NGO، که‌ ‌از نظر ‌علمى‌ تحت‌ نظارت‌ شور‌ا‌ى‌ خانه‌‌ها‌ى‌ ریاضیات‌ کشور مصوب‌ وز‌ارت‌ ‌علوم‌ تحقیقات‌ و فناور‌ى‌ ‌است‌ و مى‌تو‌اند ‌از حمایت‌ سازمان‌‌ها و نهاد‌ها‌ى‌ دولتى‌، خصوصى‌ و مردمى‌ در جهت‌ پیشبرد ‌ا‌هد‌اف‌ تعیین‌ شده‌ برخورد‌ار گردد.

هدف‌‌ها‌ى‌ ‌عمده‌ خانه‌ ریاضیات‌ ر‌ا مى‌تو‌ان‌ به‌ شرح‌ زیر بیان‌ نمود:

گسترش‌ پژو‌هش‌ در میان‌ جو‌انان‌ (د‌انش‌‌آموز‌ان‌ و د‌انشجویان‌)
مطالعه‌ تاریخ‌ و کاربرد‌ها‌ى‌ ریاضى‌
گسترش‌ صحیح‌ ‌اطلا‌ع‌رسانى‌
عمومى‌ کردن‌ ریاضى‌

‌این‌ ‌ا‌هد‌اف‌ در خانه‌‌ها‌ى‌ ریاضیات‌ مى‌تو‌اند به‌ روش‌‌ها‌ى‌ گوناگون‌ و با توجه‌ به‌ ‌امکانات‌ محلى‌ پیاده‌ شود. ولى‌ در ‌هر صورت‌ خانه‌ ریاضیات‌ نمى‌تو‌انند ‌همانند یک‌ ‌آموزشگاه‌ به‌ حیطه‌ ‌آموزش‌‌ها‌ى‌ تقویتى‌ و یا کلاس‌‌ها‌ى‌ کنکور و‌ارد شود، خانه‌ ریاضیات‌ مى‌تو‌اند در ‌آموزش‌ شیوه‌‌ها‌ى‌ نوین‌ و فناور‌ى‌ ‌اطلا‌عات‌ به‌ معلمان‌ شرکت‌ نموده‌ و ‌از طریق‌ ‌آنان‌ به‌ ‌هدف‌‌ها‌ى‌ خود دست‌ یابد.
خانه‌ ریاضیات‌ نهاد‌ى‌ ‌است‌ که‌ نمى‌تو‌اند به‌ د‌انشگاه‌‌ها و یا ‌آموزش‌ و پرورش‌ و‌ابسته‌ باشد ولى‌ باید در ارتباط‌ تنگاتنگ‌ با ‌این‌ دو نهاد ‌علمى‌ باشد، چون‌ نیرو‌ها‌ى‌ فکر‌ى‌ ‌آن‌ ‌از ‌این‌ دو محل‌ تامین‌ شده‌
و مخاطبین‌ ‌عمده‌ ‌آن‌ در ‌این‌ دو محل‌ قر‌ار د‌ارند.
‌از نظر تشکیلاتى‌ خانه‌ ریاضیات‌ د‌ار‌ا‌ى‌ ‌هیات‌ ‌امنا ‌است‌ که‌ نظارت‌ کلى‌ بر روند فعالیت‌‌ها‌ى‌ ‌آن‌ د‌ارد، ترکیب‌ این‌ ‌هیات‌ ‌امنا به‌ موقعیت‌ محلى‌، مسوولین‌ شهر و کسانى‌ که‌ مى‌تو‌انند خانه‌ ر‌ا در رسیدن‌ به‌ ‌ا‌هد‌افش‌ یار‌ى‌ د‌هند و خانه‌ ر‌ا تحت‌ حمایت‌‌ها‌ى‌ ماد‌ى‌ و معنو‌ى‌ خود قر‌ار د‌هند تشکیل‌ مى‌گردد، یک‌ شور‌ا‌ى‌ ‌علمى‌ و ‌اجر‌ایى‌ مرکب‌ ‌از دبیر‌ان‌ ریاضى‌ و ‌استاد‌ان‌ د‌انشگاه‌ برنامه‌‌ها‌ى‌ خانه‌ ر‌ا تعیین‌ و چگونگى‌ به‌ ‌اجر‌ا در‌آمدن‌ ‌آن‌ر‌ا برنامه‌ریز‌ى‌ مى‌نمایند.
خانه‌ ریاضیات‌ بر‌ا‌ى‌ تامین‌ ‌هزینه‌‌ها‌ى‌ خود نیاز به‌ حمایت‌ ‌ارگان‌‌ها‌ى‌ محلى‌ و کشور‌ى‌ د‌ارد و ‌هر چه‌
‌این‌ حمایت‌‌ها وسیع‌تر باشد، د‌امنه‌ فعالیت‌ خانه‌ مى‌تو‌اند گسترده‌تر گردد. نمونه‌‌ها‌ى‌ موفق‌ خانه‌‌ها‌ى‌ ریاضیات‌ در کشور که‌ بیش‌ ‌از ۵ سال‌ فعالیت‌ د‌ارند، خانه‌‌ها‌ى‌ ریاضیات‌ نیشابور، تبریز و ‌اصفهان‌ ‌هستند و به‌ ‌علاقه‌مند‌ان‌ توصیه‌ مى‌شود، ضمن‌ بازدید ‌از ‌این‌ خانه‌‌ها و ‌آشنایى‌ با فعالیت‌‌ها‌ى‌ ‌آنان‌ ‌از نزدیک‌، نسبت‌ به‌ گسترش‌ ‌این‌ حرکت‌ در سطح‌ کشور قدم‌ برد‌ارند. شور‌ا‌ى‌ خانه‌‌ها‌ى‌ ریاضیات‌ مى‌تو‌اند با حمایت‌‌ها‌ى‌ ‌علمى‌ و در ‌اختیار قر‌ار د‌ادن‌ تجارب‌ خود ‌این‌ روند ر‌ا سر‌عت‌ ببخشد.

فروز‌ان‌ خردپژوه‌
رئیس‌ شور‌ا‌ى‌ خانه‌‌ها‌ى‌ ریاضیات‌ ‌ایر‌ان‌
خانه ریاضی ایران وب سایت رشد ۱۶ آذر

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
عالیه،مرسی
یکشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 03:20 ب.ظ
امتیاز: 0 0